วันจันทร์, 19 สิงหาคม 2562

งานประชาสัมพันธ์

 

ความเป็นมา

            เมื่อ พ.ศ. 2499 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้วันที่ 16 มกราคม เป็นวันครู ซึ่งเป็นวันที่พระราชบัญญัติครู พ.ศ.2488 มีผลบังคับใช้ เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่บรรดาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการคุรุสภาจึงกำหนดจัดงานวันครูขึ้นเป็นครั้งแรกในวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2500 กิจกรรมของงานวันครู นอกจากครูในที่ต่างๆ จะมารวมกันทำพิธีทางศาสนาระลึกถึงคุณบูรพาจารย์และกล่าวคำปฏิญาณตนร่วมกันแล้ว คณะกรรมการจัดงานวันครูในสมัยนั้นยังได้รวบรวมประวัติของครูผู้ล่วงลับไปแล้ว พิมพ์ออกมาเผยแพร่เป็นเล่มแรกในงานวันครู ซึ่งเป็นผู้ที่มีจริยาวัตรของความเป็นครูที่เพียบพร้อม เป็นที่ยกย่องของบรรดาศิษยานุศิษย์ สมควรที่จะเผยแพร่ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาและถือเป็นแบบอย่างในความเสียสละและอุทิศตนเพื่อวิชาชีพ และเพื่อเป็นการจารึกเกียรติประวัติและผลงานของครูผู้ถึงแก่กรรม ซึ่งได้ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ปฏิบัติหน้าที่และสร้างคุณประโยชน์ต่อการศึกษาอย่างเด่นชัดในด้านการสอน หรือการบริหารการศึกษา หรือการจัดการศึกษา หรือการเขียน หรือการเขียนตำราแบบเรียน และอื่นๆ

           การรวบรวมประวัติครูเพื่อนำมาเรียบเรียงเผยแพร่ คุรุสภาได้ขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานต้นสังกัดของครูทั้งในและนอกกระทรวงศึกษาธิการ ส่งประวัติครูผู้ล่วงลับที่มีผลงาน ความรู้ ความสามารถ และมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นที่ยกย่องของศิษย์และประชาชน แล้วให้คณะทำงานเรียบเรียงต่อไป คณะทำงานจะพยายามคัดเลือกให้กระจายไปทุกระดับการศึกษา ทั้งครูผู้สอน ผู้บริหาร รวมถึงบุคคลทั่วไปที่มีจริยาวัตรเป็นครูที่สาธารณชนยกย่อง และครูของทุกศาสนาทั้งในและนอกระบบโรงเรียน

           สำหรับการจัดพิมพ์และเผยแพร่หนังสือประวัติครูนั้น มีการจัดพิมพ์เป็นชนิดปกแข็งและปกอ่อนพิมพ์สี่สี มอบให้แก่ผู้มีเกียรติ ผู้ร่วมงานวันครู และเผยแพร่ห้องสมุดประชาชนประจำจังหวัด/อำเภอ ห้องสมุดสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา หอสมุดแห่งชาติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ทายาทเจ้าของประวัติ ผู้เสนอข้อมูลเพิ่มเติมและผู้สนใจทั่วไป เป็นประจำทุกปี