วันเสาร์, 19 มกราคม 2562

งานประชาสัมพันธ์

การส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการคัดสรรเพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2560

          สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ออกประกาศเรื่อง การส่งผลงานเข้าร่วมการคัดสรรเพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2560 

          ผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ สามารถเสนอผลงานไปยังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ในวัน และเวลาราชการ สำหรับการส่งไปรษณีย์ วันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางต้องไม่เกินวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Adobe PDF Document icon ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง การส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการคัดสรรฯ