วันจันทร์, 19 สิงหาคม 2562

งานประชาสัมพันธ์

 

           คุรุสภาได้จัดการประชุมทางวิชาการเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ทั้งด้านประสบการณ์และกระบวนทัศน์ที่ถูกต้องของศาสตร์การวิจัย สามารถนำความรู้จากงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ต่อยอดองค์ความรู้และสร้างสรรค์งานวิจัย เพื่อพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนยกย่องผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้มีการคิดค้น พัฒนา สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพและมีคุณค่าทางวิชาการ