วันจันทร์, 19 สิงหาคม 2562

งานประชาสัมพันธ์

ความเป็นมา

           ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  เมื่อเข้าสู่วิชาชีพแล้วต้องได้รับการพัฒนา ความรู้ ความสามารถและวิทยาการสมัยใหม่อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา  เพื่อคงไว้ซึ่งองค์ความรู้ ทักษะในการประกอบวิชาชีพ สมรรถนะในการปฏิบัติงานที่จำเป็น ตลอดจนบ่มเพาะคุณธรรม จริยธรรมสร้างเสริมจิตวิญญาณในความเป็นครูตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ด้วยการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย และเพื่อรองรับการประเมินความรู้ประสบการณ์และความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ ตามระดับคุณภาพของมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ และตามหลักเกณฑ์วิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. กำหนด สำหรับการเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นและการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รวมทั้งได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาสังคม และการศึกษาของชาติต่อไป

       ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมา คุรุสภาจึงส่งเสริมให้มีการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพในทุกเขตพื้นที่และครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยจัดทำแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา กิจกรรมการพัฒนา กระบวนการปฏิบัติงานที่เน้นการสร้างวัฒนธรรม การทำงานแบบสร้างการสั่งสมความรู้เพื่อการประเมินตนเอง ตลอดจนกำหนดเส้นทางการพัฒนาวิชาชีพ และความก้าวหน้าของวิชาชีพ จึงได้มีนโยบายจัดตั้งเครือข่ายการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่องและทั่วถึง คงไว้ซึ่งองค์ความรู้ ทักษะในการประกอบวิชาชีพ สมรรถนะในการปฏิบัติงาน และมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ และเพื่อการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยการรวมตัวกันในรูปแบบของชมรม/สมาคมวิชาชีพทางการศึกษา โดยให้ลงทะเบียนสมัครเป็นเครือข่ายการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาก็จะให้การสนับสนุนในการดำเนินงานของเครือข่ายพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและการประกอบวิชาชีพ อันส่งผลถึงคุณภาพผู้เรียน เพื่อให้การดำเนินงานของเครือข่ายการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับเงินอุดหนุนเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา