วันจันทร์, 19 สิงหาคม 2562

งานประชาสัมพันธ์

คุรุสภาเปิดให้บริการใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-service)

คุรุสภาเปิดให้บริการใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-service) โดยให้บริการด้านต่างๆ ดังนี้

      1) การขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

      2) การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (สำหรับผู้ที่ไม่ได้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา)

      3) การขอใบแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  

      4) การขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอน

      5) ขอแก้ไขข้อมูลฯ

      6) การตรวจสอบคุณสมบัติวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ปวค.)  

      7) การขอเทียบโอนความรู้ฯ และ

      8) การตรวจสอบสถานะการดำเนินการต่างๆ

วิธีการใช้งาน เพียงสมัครสมาชิกโดยใช้บัตรประจำตัวประชาชน โดยเข้าไปสมัครได้ที่

  1. ทางเว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th  เลือกหัวข้อ ยื่นแบบออนไลน์ เลือก บริการออนไลน์: KSP e-service หรือ
  2. ทาง https://selfservice.ksp.or.th

สอบถามรายละเอียดการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 0 2280 6169