วันจันทร์, 19 สิงหาคม 2562

งานประชาสัมพันธ์

การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2561

           สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยมูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศให้สมาชิกคุรุสภาที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในเดือนกันยายน 2561 และมีคุณสมบัติเป็นครูอาวุโสตามประกาศมูลนิธิช่วยครูอาวุโสฯ ให้ยื่นแบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2561 ได้ที่หน่วยงานต้นสังกัด ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561

           กรณีที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปี 2560 แต่ยังไม่ได้ยื่นคำขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติฯ ให้มีสิทธิยื่นคำขอในปีนี้ได้อีกครั้งหนึ่ง แต่ขอรับได้เฉพาะเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและประกาศนียบัตรเท่านั้น

4 edit

                   ทั้งนี้ ในแต่ละปีมีครูอาวุโสที่ได้รับความยากลำบาก สมควรได้รับความช่วยเหลือเป็นจำนวนมาก แต่มูลนิธิสามารถให้ความช่วยเหลือได้ไม่ทั่วถึง ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมสมทบทุนมูลนิธิ สามารถโอนเงินสมทบได้ที่ บัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี “มูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์” เลขที่บัญชี 059-0-24478-7 ประเภทออมทรัพย์ พร้อมส่งสำเนาการโอนเงิน ระบุชื่อ-ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ มายังกลุ่มยกย่องและผดุงเกียรติวิชาชีพ สำนักมาตรฐานวิชา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โทร/โทรสาร 0-2280-4333

Adobe PDF Document icon ประกาศมูลนิธิช่วยครูอาวุโส เรื่อง การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติฯ 2561

Adobe PDF Document icon แบบขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูอาวุโส 2561(แบบมอ.1)

Adobe PDF Document icon แบบขอรับการช่วยเหลือทางการเงิน 2561(แบบ มอ.2)