วันจันทร์, 19 สิงหาคม 2562

งานประชาสัมพันธ์

คุรุสภาเปิดรับรองหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ครั้งที่ 1/2561

           สถาบันคุรุพัฒนา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สานงานสอน โดยมีกรอบแนวคิดพื้นฐานที่คำนึงถึง
                      (ก) มาตรฐานหลักสูตร
                      (ข) มาตรฐานการดำเนินงาน
                      (ค) มาตรฐานวิทยากร
                      (ง) มาตรฐานผู้เข้ารับการพัฒนา
            โดยมีกรอบแนวคิดหลักของการออกแบบหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครู จะเน้นที่การสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ครูเพื่อส่งผลกระทบไปยังคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ จะต้องเป็นการพัฒนาครูที่บูรณาการระหว่างเนื้อหาสาระวิชา (Content Knowledge) กับหลักวิชาชีพครู (Pedagogical Knowledge) ที่จะต้องมุ่งพัฒนาสมรรถนะ ให้มีความสามารถจัดการเรียนการสอน ตามสาระวิชาเฉพาะที่บูรณาการเนื้อหาสาระกับศาสตร์วิชาชีพครู (Pedagogical Content Knowledge : PCK) หรือมีการหลอมรวมเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับการจัดการเรียนการสอนตามเนื้อหาสาระเฉพาะทาง (Technological Content Knowledge) และนำเสนอกรณีศึกษา และ/หรือแนวทางให้ครูเกิดแนวคิด แรงบันดาลใจ นำไปพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงกระบวนการการเรียนการสอน และเป็นแนวคิดที่นำไปสู่การปฏิบัติ ตามกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community) 

แนวปฏิบัติของหน่วยพัฒนาครู
     1. ลงทะเบียนสมัครเป็นหน่วยพัฒนาครู ผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบันคุรุพัฒนาที่ www.kurupatana.ac.th หรือ bit.ly/tpdi2561offernewcourse  เท่านั้น
     2. เสนอหลักสูตรผ่านช่องทางระบบออนไลน์ตามที่หน่วยงานต้นสังกัดกำหนด
     3. ชำระเงินค่าธรรมเนียมเพื่อขอรับการรับรองหลักสูตร จำนวน 2,000 บาท ต่อหนึ่งหลักสูตร และจะต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการจัดหลักสูตรรายรุ่น รุ่นละ 500 บาท ต่อหนึ่งรุ่น โดยสถาบันคุรุพัฒนาจะไม่คืนค่าธรรมเนียมการขอรับรองหลักสูตรให้แก่หน่วยพัฒนาไม่ว่าผลการพิจารณาจะผ่านการรับรองหรือไม่ผ่านการรับรอง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการรับรองหลักสูตรจะเป็นไปตามระเบียบของคุรุสภา
     4. หน่วยพัฒนาครูสามารถจัดอบรมหรือกิจกรรมการพัฒนาได้ภายหลังจากได้รับการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนาแล้ว และหน่วยงานต้นสังกัดให้ความเห็นชอบให้ครูเข้ารับการพัฒนา
     5. รายงานผลการจัดอบรมหรือกิจกรรม และส่งรายชื่อผู้ผ่านการพัฒนา ผ่านระบบที่สถาบันคุรุพัฒนากำหนด ภายหลังเสร็จสิ้นการพัฒนา ไม่เกิน 30 วัน

Adobe PDF Document icon ประกาศการรับรองหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูฯ สายการสอน 1-2561