วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2562

งานประชาสัมพันธ์

คุรุสภาร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 46 แห่ง จัดฝึกอบรมมาตรฐานวิชาชีพครู 9 มาตรฐาน

 

คุรุสภาร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 46 แห่ง
จัดฝึกอบรมมาตรฐานวิชาชีพครู 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2560 

ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด สามารถสมัครเข้ารับการฝึกอบรมด้วยตนเอง ณ สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นหน่วยฝึกอบรมค่าสมัครมาตรฐานละ 2,000 บาท ฝึกอบรมระหว่างเดือนมกราคม - กรกฎาคม 2561

Adobe PDF Document icon รายชื่อสถาบันการศึกษาที่เป็นหน่วยฝึกอบรมของคุรุสภา

Adobe PDF Document icon รายละเอียดการดำเนินงานฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน 2560