วันจันทร์, 19 สิงหาคม 2562

งานประชาสัมพันธ์

แนวทางการส่งเสริม สนับสนุน เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ประจำปี 2560

             สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ดำเนินงาน “งานเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา” ประจำปี 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายทางวิชาชีพ ในรูปแบบของ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” (Professional Learning Community : PLC) โดยจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่เครือข่ายฯ เพื่อนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และคุณภาพการศึกษาอย่างแท้จริง

             ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ สามารถเสนอผลงานไปยังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ในวัน และเวลาราชการ สำหรับการส่งไปรษณีย์ วันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางต้องไม่เกินวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Adobe PDF Document icon ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง แนวทางการส่งเสริมฯ

Adobe PDF Document icon แบบเสนอโครงการเพื่อของรับเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพฯ (PLC-KSP1 )

Adobe PDF Document icon ตรวจสอบทะเบียนเครือข่าย ระดับกลุ่มสมาชิกวิชาชีพครู2559

Adobe PDF Document icon ตรวจสอบทะเบียนเครือข่าย ระดับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 2559

Adobe PDF Document icon ตรวจสอบทะเบียนเครือข่าย ระดับหน่วยงาน ฯ 2559