วันจันทร์, 19 สิงหาคม 2562

งานประชาสัมพันธ์

แสดง # 
หัวข้อประกาศ
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2561
คุรุสภาเปิดให้บริการใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-service)
คุรุสภาเปิดบริการรับชำระค่าธรรมเนียมการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส
คุรุสภาเปิดรับรองหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ครั้งที่ 1/2561
คุรุสภาร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 46 แห่ง จัดฝึกอบรมมาตรฐานวิชาชีพครู 9 มาตรฐาน
ขอเชิญร่วมโหวตแบบเสื้อวันครู 2561
ประกาศผลการคัดสรรผลงานวิจัย ประจำปี 2560 “ระดับภูมิภาค”
ประกาศผลการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2560 “ระดับภูมิภาค”
คุรุสภาเปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไข (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง คุณสมบัติของผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตฯ พ.ศ...
แนวทางการส่งเสริม สนับสนุน เครือข่ายพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา แบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ประจำปี 2560