วันเสาร์, 19 มกราคม 2562

การยกย่องวิชาชีพ

osoy 602 01 01

 

          สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ออกประกาศเรื่อง การส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2560

          สถานศึกษาทุกสังกัดที่มีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรีทั้งของรัฐและเอกชน สามารถส่งผลงานไปยังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ในวัน และเวลาราชการ สำหรับการส่งไปรษณีย์ วันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางต้องไม่เกินวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

Adobe PDF Document icon ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง การส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2560