วันอังคาร, 18 มิถุนายน 2562

การยกย่องวิชาชีพ

         คุรุสภาประกาศคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพจนสามารถเป็นแบบอย่างที่ดี และเสริมสร้างศรัทธาและความเชื่อถือในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

          คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การพิจารณา อาทิ ต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปีไม่เคยได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” มาก่อน ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครบ 9 ข้อ ไม่เคยกระทำความเสื่อมเสียใดๆ และผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ที่คุรุสภากำหนด เป็นต้น

          สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ขอแจ้งสถานที่จัดส่งผลงานตามต้นสังกัดดังนี้
          1. ผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 และ 2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 สามารถยื่นขอรับรางวัลได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตามพื้นที่ที่สถานศึกษาตั้งอยู่

          2. ผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดสมุทรปราการ สามารถยื่นขอรับรางวัลได้ที่ "สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน"

          3. ผู้ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ที่ปฏิบัติงานในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ สามารถยื่นขอรับรางวัลได้ที่ "สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ"

"สำหรับระยะเวลากำหนดส่งผลงานให้ติดต่อสอบถามจากต้นสังกัดที่รับผลงานโดยตรง"

          หน่วยงานต้นสังกัด นำเสนอรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาไปยังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 และจะประกาศผลภายในเดือนธันวาคม 2561 คำวินิจฉัยของคุรุสภาถือเป็นที่สุด

Adobe PDF Document icon ประกาศการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” 2561

Adobe PDF Document icon แบบสรุปผลการปฏิบัติตนฯ (เอกสารหมายเลข 2)

Adobe PDF Document icon แบบประวัติฯ (เอกสารหมายเลข 3)