วันอังคาร, 18 มิถุนายน 2562

การยกย่องวิชาชีพ

img 03f09d1f64c76b839d288b8eaabb7108

                ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอความร่วมมือมายัง สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2560 จากผู้ประกอบวิชาชีพ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จำนวน 6 คน (ครู 3 คน/ผู้บริหารสถานศึกษา 1 คน/ผู้บริหารการศึกษา 1 คน/ศึกษานิเทศก์ 1 คน) 

                ผู้ประกอบวิชาชีพที่สนใจสามารถเสนอผลงานตามแบบที่คุรุสภากำหนด (รายละเอียดตามสรุปเอกสารประกอบการพิจารณา) และจัดส่งผลงานมายังงานคุรุสภา สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ภายในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม  2560  เพื่อพิจารณาคัดเลือกเสนอสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาต่อไป 

Adobe PDF Document icon ประกาศคุรุสภา เรื่อง การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2560

Adobe PDF Document icon แบบสรุปผลการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาฯ (เอกสารหมายเลข 2)

Adobe PDF Document icon แบบประวัติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (เอกสารหมายเลข 3)

Adobe PDF Document icon สรุปเอกสารประกอบการพิจารณา