วันอังคาร, 18 มิถุนายน 2562

การยกย่องวิชาชีพ

ประกาศ ผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี พ.ศ. 2561 ระดับจังหวัด

        ตามที่ คุรุสภา ขอความร่วมมือมายัง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ให้ดำเนินการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี พ.ศ.2561 ระดับจังหวัด จำนวน 11 ประเภทกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยให้พิจารณาคัดเลือกผลงานครูผู้สอนดีเด่นที่ผ่านการคัดเลือกในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และท้องถิ่นจังหวัด คัดให้เหลือประเภทกลุ่มสาระการเรียนรู้ละ 1 คน โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คุรุสภากำหนด นั้น

          บัดนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกครูผู้สอนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่คุรุสภากำหนดเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือกให้ทราบโดยทั่วกัน

Adobe PDF Document icon ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ผลการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี พ.ศ.2561 ระดับจังหวัด