วันอังคาร, 18 มิถุนายน 2562

การยกย่องวิชาชีพ

          คุรุสภา กำหนดให้มีการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี พ.ศ. 2561 เพื่อส่งเสริม ยกย่อง ผดุงเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครู สร้างขวัญและกำลังใจแก่ครูที่มีผลงานดีเด่น และส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ รวมไปถึงการเป็นแบบอย่าง เสริมสร้างศรัทธา ความเชื่อถือในวิชาชีพครูให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม

          สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ขอแจ้งขั้นตอนการดำเนินงาน และสถานที่จัดส่งผลงานตามต้นสังกัดดังนี้

การคัดเลือกระดับเขตพื้นที่

  1. สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 และ 2 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 สามารถยื่นขอรับรางวัลได้ที่ “สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตามเขตพื้นที่ที่สถานศึกษาตั้งอยู่”
  2. สังกัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด สามารถยื่นขอรับรางวัลได้ที่ ที่ “สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ”

“ผู้ประกอบกอบวิชาชีพตามสังกัดข้อ 1 และ 2 ให้ติดต่อสอบถามระยะเวลากำหนดส่งผลงานจากต้นสังกัดที่รับผลงานโดยตรง”

  1. สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดสมุทรปราการ สามารถยื่นขอรับรางวัลได้ที่ "สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ " โดยกำหนดส่งผลงานภายในวันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561

การคัดเลือกระดับจังหวัด
          สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ รับผลงานที่ผ่านการคัดเลือกในระดับเขตพื้นที่ (สพป.สมุทรปราการ เขต 1 และ 2 ท้องถิ่นจังหวัด และ สช.) คัดเลือกเหลือประเภทละ 1 คน และนำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

การคัดเลือกระดับประเทศ
         สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ส่งผลงานของผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในระดับจังหวัดไปยัง สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เพื่อพิจารณาคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นในระดับจังหวัดให้เหลือประเภทละ 2 คน รวม 22 คน หลังจากนั้นจะคัดเลือกต่อไปให้เหลือประเภทละ 1 คน รวม 11 คน เป็นครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ "ระดับประเทศ"

รูปแบบผลงาน : จัดทำแบบรายงานผลงานตามรูปแบบที่กำหนด จำนวน 3 เล่ม เย็บเล่มปิดสันให้เรียบร้อย ความหนารวมส่วนหน้าและภาคผนวก ไม่เกิน 50 หน้ากระดาษ A4 พิมพ์ด้วยอักษร TH Sarabun PSK ขนาด 16pt พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลลงแผ่น CD จำนวน 1 แผ่น (ไฟล์ Word) หากไม่เป็นไปตามกำหนดนี้ จะไม่ได้รับการพิจารณาจาก คณะกรรมการฯ และขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดส่งผลงานคืน

Adobe PDF Document icon ประกาศคุรุสภา เรื่อง การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี พ.ศ.2561

Adobe PDF Document icon แบบรายงานประวัติและผลงานฯ (แบบ คส.01)