วันอังคาร, 18 มิถุนายน 2562

การยกย่องวิชาชีพ

          ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอความร่วมมือมายัง สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์และคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560 จำนวน 11 ประเภท (ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก 1 คน ต่อ 1 ประเภท)  โดยมีเกณฑ์การคัดเลือก ดังนี้

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา คัดเลืิอกครูผู้สอนจากสถานศึกษาสังกัด ดังนี้
          1. สพป.สมุทรปราการ เขต 1 และมัธยมศึกษาเขต 6 ที่มีที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรปราการ พระประแดง และพระสมุทรเจดีย์ ประเภทละ 1 คน

          2. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ภายในจังหวัดสมุทรปราการ ประเภทละ 1 คน

ระดับจังหวัด
          สพป.สมุทรปราการ เขต 1 รับผลงานที่ผ่านการคัดเลือกในระดับเขตพื้นที่ (สพป.สมุทรปราการ เขต 1 และ 2 และท้องถิ่นจังหวัด) คัดเหลือประเภทละ 1 คน และนำเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ระดับประเทศ
          สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ส่งผลงานของผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในระดับจังหวัดไปยังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เพื่อพิจารณาคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นในระดับจังหวัดให้เหลือประเภทละ 2 คน รวม 22 คน หลังจากนั้นจะคัดเลือกต่อไปให้เหลือประเภทละ 1 คน รวม 11 คน เป็นครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ "ระดับประเทศ"

          สำหรับการส่งผลงานในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ผู้ที่สนใจที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคุรุสภา สามารถส่งผลงานมายังงานคุรุสภา สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม  2560 ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถืว่าสละสิทธิ์

Adobe PDF Document icon ประกาศคุรุสภา เรื่อง การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่นตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประจำปี พ.ศ.2560

Adobe PDF Document icon แบบรายงานประวัติและผลงานฯ (แบบ คส.01)