วันอังคาร, 18 มิถุนายน 2562

การยกย่องวิชาชีพ

  • หมวด: ครูภาษาฝรั่งเศส

img_f2018.jpg

        คุรุสภาร่วมกับสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ดำเนินการคัดเลือกครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นครูในประจำการและครูนอกประจำการ รวมจำนวน 6 คน ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติพระนามาภิไธย “กว” ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  โล่ประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร และเงินรางวัล มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบสานพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในการพัฒนาศักยภาพครูภาษาฝรั่งเศส เชิดชูเกียรติและสร้างขวัญ กำลังใจให้แก่ครูภาษาฝรั่งเศสที่ปฏิบัติตนดี ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมและวงการศึกษาของชาติ

        ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติตามที่คุรุสภากำหนด อาทิ ครูในประจำการต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ซึ่งสอนภาษาฝรั่งเศสในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน หรือเป็นอาจารย์ซึ่งสอนภาษาฝรั่งเศสในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ส่วนครูนอกประจำการหรือเป็นผู้จัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา หรือเป็นผู้สนับสนุนการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ต้องมีประสบการณ์ในการสอนภาษาฝรั่งเศสไม่น้อยกว่า 10 ปี และมีคุณสมบัติเฉพาะด้านการสอนภาษาฝรั่งเศส อาทิ มีความรู้ ความสามารถ และทักษะการใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นอย่างดี นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้จัดทำสื่อการเรียนการ รวมทั้ง มีผลงานทางวิชาการที่เกิดขึ้นจากการศึกษา ค้นคว้า วิจัย อันเป็นประโยชน์แก่การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาฝรั่งเศส เป็นต้น

        วิธีการคัดเลือก ศูนย์พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส และสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยดำเนินการคัดเลือกผู้มีผลงานสมควรได้รับรางวัลตามหลักเกณฑ์และจำนวนที่กำหนด โดยเสนอรายชื่อ พร้อมแบบรายงานประวัติและผลงานของครู แผนการจัดการเรียนรู้หรือเค้าโครงการสอน อย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา เอกสารทางวิชาการ และ/หรือผลงานวิจัย จำนวนไม่เกิน 4 เล่ม ขนาด A4 ซึ่งเป็นผลงานย้อนหลังได้ไม่เกิน 5 ปี และสื่อการสอนมายังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 คุรุสภาจะประกาศผลการคัดเลือกภายในเดือนธันวาคม 2561 คำวินิจฉัยของคุรุสภาถือเป็นที่สุด

ทั้งนี้ ให้ศูนย์พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสและสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย จัดให้มีการรับฟังข้อทักท้วงผลการคัดเลือก หากผู้ประสงค์จะคัดค้านผู้ได้รับคัดเลือกให้ยื่นคัดค้านภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อ 

Adobe PDF Document icon ประกาศการสรรหาครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น 2561

Adobe PDF Document icon แบบขอรับรางวัล ครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น 2561