วันอังคาร, 18 มิถุนายน 2562

การยกย่องวิชาชีพ

  • หมวด: ครูภาษาฝรั่งเศส

img 715b5143a653fcfd10cf1d69942e4500               

               ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้จัดให้มีการคัดเลือกครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ กว ประจำปี พ.ศ. 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติคุณครูภาษาฝรั่งเศสที่มีผลงานการสอนดีเด่น เป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติตนดี เสริมสร้างความศรัทธาและความเชื่อถือในวิชาชีพครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศสให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม และวงการศึกษาของชาติ และเสริมสร้างให้ครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศสได้พัฒนาตนเองและคุณภาพการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

               งานคุรุสภา สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ขอประชาสัมพันธ์ประกาศการคัดเลือกครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่นเพื่อทราบโดยทั่วกัน โดยครูภาษาฝรั่งเศสที่ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกสามารถเสนอผลงานไปยัง ศูนย์พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสที่สถานศึกษาสังกัดอยู่ เพื่อพิจารณาคัดเลือกตามจำนวนที่กำหนดและส่งให้สำนักงานเลขาธิการต่อไป

Adobe PDF Document icon ประกาศคุรุสภา เรื่อง การคัดเลือกรางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ กว ประจำปี พ.ศ. 2560
Adobe PDF Document icon แบบขอรับรางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปี  พ.ศ.2560