วันอังคาร, 18 มิถุนายน 2562

การยกย่องวิชาชีพ

              ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอความร่วมมือ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์และคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่นฯ ประจำปีพุทธศักราช 2561 โดยคัดเลือกครูภาษาไทยจากสถานศึกษาสังกัด สำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสมุทรปราการ เขตพื้นที่การศึกษาละ 1 คน รวม 2 คน

              ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ที่ประกาศกำหนดให้เสนอผลงานตามแบบรายงานประวัติและผลงานของครูตามที่แนบท้าย พร้อมรายงานผลงานสำคัญที่ดีที่สุดซึ่งแสดงการแก้ปัญหาและหรือการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยอย่างเป็นระบบ

รูปแบบผลงาน : จัดทำแบบรายงานผลงานตามรูปแบบที่กำหนด จำนวน 1 เล่ม เย็บเล่มปิดสันให้เรียบร้อย ความหนารวมส่วนหน้าและภาคผนวก ไม่เกิน 50 หน้ากระดาษ A4 พิมพ์ด้วยอักษร TH Sarabun PSK ขนาด 16pt พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลลงแผ่น CD จำนวน 1 แผ่น (ไฟล์ Word) หากไม่เป็นไปตามกำหนดนี้ จะไม่ได้รับการพิจารณาจาก คณะกรรมการฯ และขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดส่งผลงานคืน

         จัดส่งได้ที่ งานคุรุสภา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ภายในวันอังคารที่ 10 กรกฎาคม  2561 เพื่อพิจารณาคัดเลือกเสนอไปยังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาต่อไป

Adobe PDF Document icon ประกาศคุรุสภา เรื่อง การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่นฯ ประจำปีพุทธศักราช 2561

Adobe PDF Document icon แบบรายงานประวัติและผลงานฯ รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2561