วันอังคาร, 18 มิถุนายน 2562

การยกย่องวิชาชีพ

thai

               ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอความร่วมมือ สพป.สมุทรปราการ เขต 1ให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์และคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่นฯ ประจำปีพุทธศักราช 2560 โดยคัดเลือกครูภาษาไทยจากสถานศึกษาที่มีที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บริการ (อำเภอเมืองสมุทรปราการ พระประแดง และพระสมุทรเจดีย์) ตามสังกัด ดังนี้

              1.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 และมัธยมศึกษา เขต 6 จำนวน 3 คน
              2.สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จำนวน 1 คน

              ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ในประกาศ ให้เสนอแบบรายงานประวัติและผลงานของครูตามที่แนบท้าย พร้อมรายงานผลงานสำคัญที่ดีที่สุดซึ่งแสดงการแก้ปัญหาและหรือการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยอย่างเป็นระบบ จัดส่งผลงานมายัง งานคุรุสภา สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ภายในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม  2560 เพื่อพิจารณาคัดเลือกเสนอไปยังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาต่อไป

Adobe PDF Document icon ประกาศคุรุสภา เรื่อง การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่นฯ ประจำปีพุทธศักราช 2560

Adobe PDF Document icon แบบรายงานประวัติและผลงานของครูเสนอเพื่อรับการประเมินผลงานรางวัลครูภาษาไทยดีเด่นฯ ประจำปีพุทธศักราช 2560