วันเสาร์, 19 มกราคม 2562

การยกย่องวิชาชีพ

ประกาศคุรุสภา การสรรหาครูภาษาไทยดีเด่นฯ ประจำปีพุทธศักราช 2559

         ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอความร่วมมือ สพป.สมุทรปราการ เขต 1ให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์และคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่นฯ ประจำปีพุทธศักราช 2559 โดยคัดเลือกครูภาษาไทยจากสถานศึกษาที่มีที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บริการ (อำเภอเมืองสมุทรปราการ พระประแดง และพระสมุทรเจดีย์) ตามสังกัด ดังนี้

         1.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 และมัธยมศึกษา เขต 6 จำนวน 3 คน
         2.สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จำนวน 1 คน

         ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ในประกาศ ให้เสนอแบบรายงานประวัติและผลงานของครูตามที่แนบท้าย พร้อมรายงานผลงานสำคัญที่ดีที่สุดซึ่งแสดงการแก้ปัญหาและหรือการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยอย่างเป็นระบบ จัดส่งผลงานมายัง งานคุรุสภา สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ภายในวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2559 เพื่อพิจารณาคัดเลือกเสนอไปยังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาต่อไป

Adobe PDF Document icon ประกาศคุรุสภา และแบบรายงานประวัติและผลงานของครูเสนอเพื่อรับการประเมินผลงานรางวัลครูภาษาไทยดีเด่นฯ ประจำปีพุทธศักราช 2559