วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2562

การยกย่องวิชาชีพ

ประกาศ ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2561 ระดับจังหวัด

                    ตามที่ คุรุสภา ขอความร่วมมือมายังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ให้ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีความเหมาะสม มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามหลักเกณฑ์ที่คุรุสภากำหนด เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ. 2561 ระดับจังหวัด นั้น

                    บัดนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่คุรุสภากำหนดเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือกให้ทราบโดยทั่วกัน

Adobe PDF Document icon ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพางการศึกษา เพื่อรับรางวัลครุสภา ประจำปี พ.ศ.2561 ระดับจังหวัด