วันอังคาร, 18 มิถุนายน 2562

การยกย่องวิชาชีพ

            ด้วยคุรุสภา กำหนดให้มีการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2561 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพดีเด่น สร้างคุณประโยชน์ด้านการศึกษา 

            สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ขอแจ้งสถานที่จัดส่งผลงานตามต้นสังกัดดังนี้
            1. ผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 และ 2 สามารถยื่นขอรับรางวัลได้ที่ “สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตามเขตพื้นที่ที่สถานศึกษาตั้งอยู่”

            2. ผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 สามารถยื่นขอรับรางวัลได้ที่ “สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6”

“ผู้ประกอบกอบวิชาชีพตามสังกัดข้อ 1 และ 2 ให้ติดต่อสอบถามระยะเวลากำหนดส่งผลงานจากต้นสังกัดที่รับผลงานโดยตรง”

            3. ผู้ประกอบวิชาชีพครู และผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดสมุทรปราการ สามารถยื่นขอรับรางวัลได้ที่ "สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ" โดยกำหนดส่งผลงานภายในวันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561

รูปแบบผลงาน : จัดทำแบบรายงานผลงานตามรูปแบบที่กำหนด จำนวน 1 เล่ม เย็บเล่มปิดสันให้เรียบร้อย ความหนารวมส่วนหน้าและภาคผนวก ไม่เกิน 50 หน้ากระดาษ A4 พิมพ์ด้วยอักษร TH Sarabun PSK ขนาด 16pt พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลลงแผ่น CD จำนวน 1 แผ่น (ไฟล์ Word) หากไม่เป็นไปตามกำหนดนี้ จะไม่ได้รับการพิจารณาจาก คณะกรรมการฯ และขอสงวนสิทธิ์ไม่จัดส่งผลงานคืน

 Adobe PDF Document icon ประกาศ การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2561

 Adobe PDF Document icon แบบขอรับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2561