วันอังคาร, 18 มิถุนายน 2562

การยกย่องวิชาชีพ

img 7d700804de3fc6a8af777711ba2ae67d               

               ด้วยคุรุสภา กำหนดให้มีการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2560 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพดีเด่น สร้างคุณประโยชน์ด้านการศึกษา 

              ผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศน์ ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงาน/สถานศึกษา สังกัด สพป.สมุทรปราการ เขต 1 สพม.6 และ สช. ที่มีที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรปราการ พระประแดง และพระสมุทรเจดีย์ สามารถเสนอผลงานตามแบบที่กำหนดในประกาศให้ครบทุกข้อ จัดทำเป็นเอกสารรูปเล่ม เย็บปิดสันให้เรียบร้อย จำนวน 2 เล่ม (ขนาดกระดาษ  A4 ความหนารวมส่วนหน้าและภาคผนวกแล้วไม่เกิน 100 หน้า พิมพ์ด้วยอักษรแบบ TH SarabunPSK ขนาดตัวอักษร 16pt และให้บันทึกรายงานผลงานลงในแผ่น CD จำนวน 1 แผ่น เป็นไฟล์ Word) ส่งมายังงานคุรุสภา ภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2560

Adobe PDF Document icon ประกาศคุรุสภา และแบบขอรับการคัดเลือก เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2560

Adobe PDF Document icon แบบขอรับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลคุรุสภา