วันเสาร์, 19 มกราคม 2562

การยกย่องวิชาชีพ

การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2559

          ด้วยคุรุสภา กำหนดให้มีการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2559 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพดีเด่น สร้างคุณประโยชน์ด้านการศึกษา
          ผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศน์ ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงาน/สถานศึกษา ภาครัฐและเอกชน สามารถเสนอผลงานตามแบบที่กำหนดท้ายประกาศให้ครบทุกข้อ จัดทำเป็นเอกสารรูปเล่ม จำนวน 2 เล่ม (ขนาดกระดาษ A4 ความหนารวมส่วนหน้าและภาคผนวกแล้วไม่เกิน 100 หน้า) ส่งมายังงานคุรุสภา สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ภายในวันที่ 15 กันยายน 2559

Adobe PDF Document icon ประกาศคุรุสภา และแบบขอรับการคัดเลือก เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2559